آموزش پیکربندی BIG-IP APM

این دوره سه روزه به مدیران ، اپراتور ها و مهندسین شبکه یک درک کاربردی از APM BIG-IP می دهد که عموما در (ADP(Application Delivery Network و تنظیمات دسترسی ریموت بهره برداری می شود. این دوره دانش آموختگان را با BIG-IP APM، پیکربندی اشیاء یا ابزار ها، چگونگی استقرار آن ها بصورت عادی و نحوه انجام فعالیت های عملی و اجرایی آشنا می سازد. این دوره شامل کنفرانس، لابراتور های عملی، طراحی تعاملی و بحث و گفتگو است.

اهداف دوره

 • تنظیم روش های دسترسی ریموت برای دسترسی به شبکه، دسترسی به پورتال ها و برنامه و درک تفاوت ها و موارد استفاده برای هریک از آن ها
 • پیکربندی APM وLTM برای همکاری با یکدیگر جهت ارائه برنامه پیشرفته و همچنین درک موارد استفاده از APM همراه با LTM در مقابل موارد استفاده از دسترسی ریموت
 • پیکربندی سیسات ها و خط مشی های پیشرقته با استفاده از ویرایشگر های ویژوال با تمام ویژگی های آن مانند ماکروها، شاخه ها و Multiple Ending ها
 • درک نقش iRule و در کل نحوه عملکرد آن ها با BIG-IP و APM به طور خاص
 • درک نقش Federated Single Sign-On با استفاده از SAML و استقرار پیکربندی اولیه
 • پیکربندی روش تایید هویت چندگانه و درک چگونگی همکاری آن ها در یک سیاست یا خط مشی دسترسی واحد
 • نصب، مجوز و ارائه سیستم BIG-IP به روش متفاوت
 • ایجاد، بازیابی و مدیریت آرشیو های BiG-IP
 • استفاده از پروفایل برای دستکاری در نحوه پردازش سیستم BIG-IP از طریق سرور مجازی

سر فصل ها 

 • Getting started with the BIG-IP system
 • APM Traffic Processing and APM Configuration Wizards
 • APM Access Policies, Access Profiles
 • Visual Policy Editor, Branches and Endings
 • APM Portal Access and Rewrite Profiles
 • Single Sign-On and Credential Caching
 • APM Network Access and BIG-IP Edge Client
 • Layer 4 and Layer 7 Access Control Lists
 • APM Application Access and Webtop Types
 • Remote Desktop, Optimized Tunnels and Webtop Links
 • LTM Concepts including Virtual Servers, Pools, Monitors and SNAT’ing
 • APM + LTM Use Case for Web Applications
 • Visual Policy Editor Macros
 • AAA Servers and Authentication and Authorization with Active Directory and RADIUS
 • Endpoint Security with Windows Process Checking, Protected Workspace and Firewalls
 • iRules, Customization and SAML

مخاطبین این دوره

این دوره مخصوص مدیران شبکه، اپراتور ها و مهندسین مسئول مدیریت عملیات روزانه و مدیران مربوط به مدیر سیاست ها و خط مشی های دسترسی BIG-IP طراحی شده است.

پیش نیاز ها

دانشجویان قبل از شرکت در این دوره باید پیش نیاز های F5 زیر را تکمیل کنند:

 • Administering BIG-IP instructor-led course

یا

 • F5 Certified BIG-IP Administrator

دوره های رایگان مبتنی بر وب که اختیاری هستند برای افرادی که دارای تجربه کم و محدود در زمینه مدیریت IP و تجربه پیکربندی هستند مفید خواهد بود:

 • Getting Started with BIG-IP
 • (Getting Started with BIG-IP Access Policy Manager (APM

کسب دانش و تجربه کلی فناوری شبکه ذکر شده قبل از شرکت در هر دوره آموزش جهانی خدمات Instructor-led توصیه می شود:

 • OSI model encapsulation
 • Routing and switching
 • Ethernet and ARP
 • TCP/IP concepts
 • IP addressing and subnetting
 • NAT and private IP addressing
 • Default gateway
 • Network firewalls
 • LAN vs. WAN

موارد زیر، دانش و تجاربی است که کسب آن ها قبل از شرکت در این دوره پیشنهاد می شود:

 • Hands-on experience with BIG-IP
 • (Basic web application delivery (BIG-IP LTM
 • HTML, HTTP, HTTPS as well as some CSS and JavaScript
 • Telnet, SSH and TLS/SSL
 • VPN or tunnel encapsulation, Layer 4 NAT and Access Control Lists