گواهینامه های بین المللی تکتا کام

 

مدارک و سوابق علمي کارشناسان و مدیران شرکت مهندسین مشاور تکین توسعه کيان (تکتاکام) نقطه عطف موفقیت گروه و گویای بخشی از قدرت علمی و اجرایی گروه تکتاکام می باشد. این امر سبب شده است تا مدیران فعال در حوزه فناوری اطلاعات با اطمینان کامل، از خدمات علمی و عملی گروه تکتاکام بهره جویند.

 

(CCIE Security (Lab) (Cisco Certified Security Expert

(CCIE Routing and Switching (Cisco Certified Internetwork Expert

(CCIP (Cisco Certified Internetwork Professional

(CCDP (CCDP Cisco Certified Design Professional

(CCNP NETWORK (Cisco Certified Network Professional

(CCNP SECURITY (Cisco Certified Security Professional

(CCNP SERVICE PROVIDER (Cisco Certified SP Professional

(CCNP DESIGN (Cisco Certified Design Professional

(CCNA SECURITY (Cisco Certified Security Associate

(CCNA NETWORK (Cisco Certified Network Associate

(JNCIA-Junos (Juniper Networks Certified Associate Junos

(JNCIS-Sec (juniper networks certified specialist security

(ACE Palo Alto Certified Network Security Engineer (Accredited Configuration Engineer

(ECSA – Certified Security Analyst (EC-Council Certified Security Analyst

CompTIA Security+ Certified

(CEH (Certified Ethical Hacking

(CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator

(FCNSA (Fortinet Certified Network Security Administrator

(FCNSP (Fortinet Certified Network Security Professional

(FCESP (Fortinet Certified Email Security Professional

(MCSE Security (Microsoft Certified Systems Engineer

(MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator