آموزش پیکر بندی محصولات LTM

شرح دوره

در این دوره دانشجویان با تنظیمات و پیکربندی های اولیه و همچنین پیشرفته تجهیز LTM آشنا خواهند شد.

سر فصل ها 

این دوره شامل دو بخش میباشد :

   v13 Course Topics

 • BIG-IP initial setup (licensing, provisioning, and network configuration)
 • A review of BIG-IP local traffic configuration objects
 • Using dynamic load balancing methods
 • Modifying traffic behavior with persistence (including SSL, SIP, universal, and destination address affinity persistence)
 • Monitoring application health with Layer 3, Layer 4, and Layer 7 monitors (including transparent, scripted, and external monitors)
 • Processing traffic with virtual servers (including network, forwarding, and reject virtual servers)
 • Processing traffic with SNATs (including SNAT pools and SNATs as listeners)
 • Configuring high availability (including active/standby and N+1 sync failover device groups, connection and persistence mirroring, and sync-only device groups)
 • Modifying traffic behavior with profiles (including advanced HTTP profile options, caching, compression, and OneConnect profiles)
 • Advanced BIG-IP LTM configuration options (including VLAN tagging and trunking, SNMP features, and packet filters)
 • Deploying application services with iApps
 • Customizing application delivery with iRules and local traffic policies

    v12 Course Topics

 • BIG-IP initial setup (licensing, provisioning, and network configuration)
 • A review of BIG-IP local traffic configuration objects
 • Using dynamic load balancing methods
 • Modifying traffic behavior with persistence (including SSL, SIP, universal, and destination address affinity persistence)
 • Monitoring application health with Layer 3, Layer 4, and Layer 7 monitors (including transparent, scripted, and external monitors)
 • Processing traffic with virtual servers (including network, forwarding, and reject virtual servers)
 • Processing traffic with SNATs (including SNAT pools and SNATs as listeners)
 • Configuring high availability (including active/standby and N+1 sync failover device groups, connection and persistence mirroring, and sync-only device groups)
 • Modifying traffic behavior with profiles (including advanced HTTP profile options, caching, compression, and OneConnect profiles)
 • Advanced BIG-IP LTM configuration options (including VLAN tagging and trunking, SNMP features, and packet filters)
 • Deploying application services with iApps
 • Customizing application delivery with iRules and local traffic policies

در پایان این دوره دانشجویان باید قادر باشند دستگاه LTM را به صورت کامل پیکربندی کنند.

مخاطبین این دوره چه کسانی هستند ؟

این دوره مخصوص کارشناسان و Admin های شبکه هایی است که در شرح وظایف خود مدیریت و پیکربندی روزانه این تجهیز را به عهده دارند.

پیش نیاز ها 

آشنایی با مفاهیمی از قبیل :

 • OSI model encapsulation
 • Routing and switching
 • Ethernet and ARP
 • TCP/IP concepts
 • IP addressing and subnetting
 • NAT and private IP addressing
 • Default gateway
 • Network firewalls
 • LAN vs. WAN

و همچنین :

 • Web application delivery
 • HTTP, HTTPS, FTP and SSH protocols
 • TLS/SSL

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگيرید